وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی

چگونگی واردات الکل اتانول

در صورت انجام ثبت سفارش قبل از ممنوعیت (17اردیبهشت 99) و تامین ارز ، سازمان غذا و دارو نسبت به تمدید کد IRC جهت ترخیص اقدام نماید
Language