واردا

با تصویب نمایندگان مجلس؛

سازمان سرمایه گذاری و تجارت کشاورزی ایران تشکیل می‌شود نمایندگان مجلس به منظور تمرکز سیاست‌گذاری، برنامه ریزی و نظارت، با تشکیل سازمان سرمایه گذاری و تجارت کشاورزی ایران موافقت کردند.
Language