مناطق ویژه اقتصادی

مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی

دریافت مالیات بر ارزش افزوده از مناطق آزاد تجاری _ صنعتی/بخش تولید و سرمایه گذاری این مناطق از پرداخت مالیات معاف هستند. نمایندگان مردم در مجلس مناطق آزاد تجاری _…
Language