مرزبانان اقتصادی

مجاهدت خاموش مرزبانان اقتصادی

فساد، رانت و بروکراسی اداری تصویر رسانه ها از دستگاههای اجرایی است در این بین نام گمرک، بانک و چند دستگاه اقتصادی دیگر بیش از سایر سازمان ها در این…
Language