سازمان انرژی اتمی

اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی:

همانطور که در بیانیه تهران تاکید کردیم، از آژانس خواستیم که به قانون پایبند باشداینگونه نیست که بتوانند با رفتار دوگانه، دیگران را از علم و فناوری محروم کنند
Language