روز جهانی گمرک

پوستر روز جهانی گمرک

پوستر روز جهانی گمرک با شعار سال سازمان جهانی گمرک(wco) در سال ۲۰۲۲ ؛ توسعه تحول دیجیتالی در گمرک با پذیرش فرهنگ داده و ایجاد یک محیط پویای داده گمرکی
Language