دریافت مستقیم ارز از صادرکننده و فروش به واردکننده توسط بانک مرکزی

Language