تی اس ای

آموزش ایجاد تی اس سی ارزش

یکی از مراحل مهم در اظهار واردات کاال تکمیل فرم اظهارنامه ارزش می باشد. همواره مهم ترین قسمت در تکمیل فرم اظهار نامه ارزش درجکد شناسه کالا tsc بوده است،…
Language