تمام عواید نفت و فراورده ها باید به صندوق توسعه ملی واریز شود

Language