ترخیص کالا از گمرک شهید رجایی

راه اندازی سامانه تعیین تکلیف پرونده های سازمان اموال تملیکی توسط تعزیرات حکومتی

اصانلو، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی: 🔹بین پرونده‌های تعزیراتی که تعیین تکلیف و احکام قطعیشان صادر شده با اموال موجود در انبار‌های سازمان اموال تملیکی، ارتباط وجود نداشت که در این…
Language