ترخیص کالا از تبریز

قیمت گذاری واردات موبایل با ارز نیمایی

خاندوزی: وارد کنندگان موبایل که با ارز نیمایی واردات انجام داده اند باید براساس همین نرخ قیمت گذاری کنند و در غیر این صورت تخلف انجام داده اند. https://gomrokkar.com/wp-content/uploads/2023/03/VID_20230307_124444_210.mp4
Language