اورگرین

کانال سوئز باز شد.

کشتی باری اورگرین در ساعت 4:30 به وقت محلی آزاد شد و کانال سوئز را پس از حدود یک هفته باز کرد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، کانال سوئز پس از…
فهرست
Language