افغانستان

خط‌ قرمزهای ایران درباره پنجشیر

سخنگوی وزارت خارجه: باید آرامش مردم، جان، مال و ناموس آن‌ها محترم شمرده شود. خط قرمز اصلی همین است.باید از برادرکشی اجتناب و خودداری شود. باید از محاصره پنجشیر، قطع…
Language