ارز حاصل از صادرات

مصوبات کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات

آخرین مهلت استفاده از پروانه های صادراتی ۱۴۰۰ تا پایان اردیبهشت ماه خواهد بود. آخرین مهلت استفاده از پروانه های صادراتی سال ۱۴۰۰ با لحاظ سقف قانونی مقرر در قانون،…
Language