آموزش ایجاد tse

آموزش ایجاد تی اس سی ارزش

یکی از مراحل مهم در اظهار واردات کاال تکمیل فرم اظهارنامه ارزش می باشد. همواره مهم ترین قسمت در تکمیل فرم اظهار نامه ارزش درجکد شناسه کالا tsc بوده است،…
Language