آموزش

جلسات رو در رو چگونه باعث نوآوری می شود؟

https://gomrokkar.com/wp-content/uploads/2022/11/4_6035236251328580986.mp4 ?سیزدهمین مقاله از «مجموعه مقالات اقتصادی به زبان ساده» به «جلسات رو در رو چگونه باعث نوآوری می‌شود؟» نوشته دیوید آتکین، کیت چن و آنتون پوپو اختصاص دارد. ?یک…

آموزش ایجاد تی اس سی ارزش

یکی از مراحل مهم در اظهار واردات کاال تکمیل فرم اظهارنامه ارزش می باشد. همواره مهم ترین قسمت در تکمیل فرم اظهار نامه ارزش درجکد شناسه کالا tsc بوده است،…
Language